Këshilltarët e Strugës më 10 korrik do ti marrin këto vendime
Maqedoni, Qyteti

Këshilltarët e Strugës më 10 korrik do ti marrin këto vendime

Më datȅ 10/07/2018 me fillim nȅ ora 09:00, nȅ sallȅn e madhe tȅ Kȅshillit tȅ Komunȅs sȅ Strugȅs do tȅ mbahet seanca e 11 (njëmbëdhjetë) e Kȅshillit me kȅtȅ Rend Dite:
– Procesverbal nga seanca e 9 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.
– Procesverbal nga seanca e 10 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.
1. Vendim për përcaktimin e tarifës për mënjanimin dhe ruajtjen e automjeteve të parkuara në mënyrë të parregullt në qytetin e Strugës.
2. Vendim për emërimin e anëtarëve në këshillin mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NP “Eko Struga” – Strugë,
3. Raport kuartal për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i I /2018,
4. Vendim për autorizimin e U.D Drejtorit të NP “Komunallno” – Strugë,
5. Vendim për vazhdimin e orarit të punës të objekteve hotelerike,
6. Vendim për miratimin e Programit për ndërtim të fushave sportive të hapura dhe të mbuluara për qëllime të shumëfishta në PK. nr. 2686/2 KK Strugë – Komuna e Strugës.
7. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Adem Ibushoski nga f. Oktis, për përpunimin e PDU për NJU 4 pjesë nga Blloku 12 – Komuna e Strugës.
8. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Erqan Spaho dhe Nagip Spaho nga Struga, për përpunimin e PDU për NJU 4 pjesë nga Blloku 15 – Komuna e Strugës.
9. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Bogolub Poposki nga Struga.
10. Korrigjim i gabimit të Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit, në kërkesë të personit Gligor Ballkoski nga Struga.
11. Vendim për ndryshim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2018
12. Marrëveshje për eksproprijim.
Komuna e Strugës

July 6, 2018

Struga Ekspres