Monday, October 2, 2023
Nabizi KUPA REKLAMONI KETU
trim2 REKLAMO KETU!
trim2
Nati-Trans4
REKLAMONI KETU!
REKLAMONI KETU!
HomeQytetiNjoftim i rëndësishëm nga komuna e Strugës

Njoftim i rëndësishëm nga komuna e Strugës

‼️ Njoftim ‼️ Известување

Njoftohen të gjithë personat fizik dhe juridik që kanë vendosur pajisje urbane pa Miratim ose Aktvendim të lëshuar nga ana e Komunës së Strugës, MENJËHERË t’i largojnë të njëjtat dhe ta kthejnë hapësirën në gjendjen e mëparshme.
Të gjithë personave që nuk do të veprojnë në pajtim me këtë Njoftim, do t’u shqiptohet Gjobë në para, në bazë të nenit 161-b të Ligjit për ndërtim, edhe atë:

1️⃣ Gjobë në vlerë prej 5.000 deri 7.000 eurosh në kundërvlerë denarësh do t’i shqiptohet personit juridik nëse vendos pajisje urbane – panele reklamuese informative, si dhe panele reklamuese informative që vendosen nëpër objekte, pa miratim ose pa aktvendim për vendosjen e të njëjtave, ndërsa Gjobë në vlerë prej 500 eurosh në kundërvlerë denarësh do ti shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik.
2️⃣ Gjobë në vlerë prej 250 eurosh në kundërvlerë denarësh do ti shqiptohet personit fizik nëse vendos pajisje urbane – panele reklamuese informative, si dhe panele reklamuese informative që vendosen nëpër objekte, pa miratim ose pa aktvendim për vendosjen e të njëjtave.

Известување

Се известуваат сите физички и правни лица што поставиле урбана опрема без Oдобрение или Pешение издадено од Општина Струга, ВЕДНАШ да ги отстранат истите и просторот да го доведат во првобитна состојба.
На сите лица што нема да постапат во согласност со ова Известување, ќе им биде изречена парична Глоба врз основа на член 161-б од Законот за градење, и тоа:
1️⃣ Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице доколку постави урбана опрема – рекламни и информативни паноа, како и рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти, без одобрение за поставување на урбана опрема односно без решение за поставување, додека Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.
2️⃣ Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице доколку постави урбана опрема – рекламни и информативни паноа, како и рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти, без одобрение за поставување на урбана опрема односно без решение за поставување.

Ylli-Limar Butik Mili
REKLAMONI KETU!
Ylli-Limar
Butik Mili
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments