Thursday, April 25, 2024
Nabizi KUPA REKLAMONI KETU
trim2 REKLAMO KETU!
trim2
Nati-Trans4
REKLAMONI KETU!
REKLAMONI KETU!
HomeQytetiJa për çfarë do të kuvendojë nesër këshilli i komunës së Strugës

Ja për çfarë do të kuvendojë nesër këshilli i komunës së Strugës

Nesër më datȅ 27/02/2018 me fillim nȅ ora 10:00, nȅ sallȅn e madhe tȅ Kȅshillit tȅ Komunȅs sȅ Strugȅs do tȅ mbahet seanca e gjashtë e Kȅshillit me kȅtȅ Rend Dite:
– Procesverbal nga seanca e 5 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.
1. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës,
2. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshme të sendit të luajtshëm pronësi e komunës së Strugës (shtëpia kooperative – Misleshovë),
3. Propozim – Vendim për shitjen e sendit të luajtshëm (AMRr) pronësi e komunës së Strugës,
4. Propozim – Vendim për miratimin e Raportit të komisionit regjistrues të Komunës së Strugës për vitin 2017,
5. Propozim – Vendim për kërkesë për kategorizimin e rrugës regjionale,
6. Propozim – Vendim për përcaktimin e pagesës së taksës komunale,
7. Propozim – Vendim për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2018,
8. Propozim – Rregullore për përcaktimin e lokacionit për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2018,
9. Propozim – Program për vënien e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2018,
10. Propozim – Vendim për vënie në pezullim të Vendimit për P.U në pjesë të bllokut 1 – 2010-2015,
11. Propozim – Program për aktivitetet nga sfera e kulturës në komunën e Strugës për vitin 2018,
12. Propozim – Program për aktivitetet nga sfera e sportit dhe të rinjve në komunën e Strugës për vitin 2018,
13. Propozim – Program për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2018,
14. Raport vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – inspektorat për vitin 2017.
15. Propozim – Program Vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – inspektorat për vitin 2018
16. Propozim – Raport për punën e NPK “Higjena” – f. Llabunisht për periudhën nga 01.10.2017 – 31.12.2017,
17. Propozim – Aktvendim për formimin e komisionit për përcaktimin e dëmit të sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme të shkaktuara nga fatkeqësitë elementare dhe natyrore.
18. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Feim Ramo nga lagj. Teferiç – Strugë, për përpunimin e DPLU për P.K. 3454/4 K.O Misleshovë me qëllim A4.
19. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Argjend Dika nga f. Livadhi – Strugë, për përpunimin e PDU për NJU – 2 pjesë nga bloku 8 – Komuna e Strugës.
20. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Sabar Oxha f. Dollogozhdë – Strugë, për përpunimin e PDU pjesë nga bloku 30 – Morishtë – Komuna e Strugës.
21. Propozim – Iniciativë parashtruar nga“Ivanov Inzhinjering” SHPKNJ Manastir për përpunimin e ndyshimeve dhe plotësimeve të PDU për blok 23, Komuna e Strugës
22. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të PDU – blloqet urbane të qytetit të Strugës nga B1 deri në B30 dhe pjesë nga blloqet prej B1 deri në B30 dhe brezin liqenor – zona Moroishtë.
23. Kërkesë për ndihmë financiare për kompensim të dëmit për shtëpitë e djegura parashtruar nga personi Nikolla Stefanoski.
24. Kërkesë për ndihmë financiare për kompensim të dëmit për shtëpitë e djegura parashtruar nga personi Ganija Juskoski.
25. Propozim – Statut i komunës së Strugës,
26. Propozim –Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr.2703 dhe Pk.nr. 2808/1 K.K Strugë, në kërkesë të personit Nikolla Goxhoski.
27. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr. 2491 K.K Jabllanica, në kërkesë të personit Milutin Menkinoski.
28. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr. 1518/3 K.K Misleshovë, në kërkesë të personit Qanija Zeqiroski.
29. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr. 2728/3 dhe pk.nr. 2728/4 K.K Misleshovë, jashtë raj. për. Nd. në kërkesë të personave, Nihat Saloski, Gjyner Salkoski dhe Mirafet Salkoski.
30. Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr. 2415/1 K.K Strugë, në kërkesë të personit Sakip Nazifi.
31. Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr. 1093/2 K.K Misleshovë jash. Raj. per. nd, në kërkesë të personit Naume Gagaleski.
32. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr 1802 K.K Llabunishtë, në kërkesë të personit Edip Fejzuloski.
33. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr 2769/8 K.K Misleshovë, në kërkesë të personit Cvetanka Apostoloska.
34. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr 632 dhe Pk.nr. 619/1 K.K Podgorca, në kërkesë të personit Begoska Naxhija.
35. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr 1201 K.K Llabunishta, në kërkesë të personit Mevmed Halili.
36. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr 1584/2 K.KVeleshtë në kërkesë të personit Atmi Skenderi.
37. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr 553 K.KStrugë në kërkesë të personit Nove Puroski.
38. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për PK.nr 2649/1 K.KVeleshtë në kërkesë të personit Faruk Murtishi.
39. Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit dhe pjesëmarrjes financiare në projektin për Përpunimin e dokumentacionit teknik për rikonstruimin e rezervarit për ujë në f. Shum deri te Zyra për zhvillim rajonal në thirrjen 2018 – zhvillim i fshatrave.
40. Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit dhe pjesëmarrjes financiare për projektin për Ndërtim në rrjetin ujësjellës për zonën e poshtme të fshatit Ladorishtë deri te Zyra rajonale në thirrjen 2018 – Program për zhvillim specifik.
41. Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit për pjesëmarrje financiare për projektin për Ndërtim të murit të gdhendur për ndërtimin e sallës sportive në fshatin Llabunishtë deri te Zyra për zhvillim rajonal në thirrjen e 2018.
42. Vendim për ridestinimin e mjeteve financiare.
43. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i IV 2017,
44. Propozim – Vendim për zgjerimin e mjeteve të Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2018.
Vazhdimi i diskutimit nga mbledhja e 5 – të, sipas pikave:
–Program për punën e NPN “Proakva” – Strugë, për vitin 2018,
–Program për punën e NPK “Higjiena” – Llabunishtë, për vitin 2018,
–Program për punën e NP “Ujësjellës” – Dollogozhdë, për vitin 2018.

Ylli-Limar Butik Mili
REKLAMONI KETU!
Ylli-Limar
Butik Mili
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments