/div>
Loris
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Kërkohen 14 nënpunës në patarina me rrogë 19.760 denarë
Maqedoni, Slider

Kërkohen 14 nënpunës në patarina me rrogë 19.760 denarë

Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore përmes një njoftimi publik kërkon të punësojë 14 marrës për mbledhjen e pagesave, departamentin e grumbullimit të taksave dhe të kontrollit, në Sektorin për mirëmbajtjen, sigurinë rrugore dhe mbledhjen e pagesave, duke përmbushur kushtet e mëposhtme:

– Arsimi i mesëm profesional – të paktën niveli i kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose ICSD ose katërvjeçare të arsimit të mesëm
– Përvojë pune – me ose pa përvojë pune në profesion
– Orari i punës është rregulluar në dy ndërrime dhe zgjat 12 orë
– Orari i punës dite nga ora 07:00 deri 19:00 dhe nga ora 19:00 deri 07:00
– Puna për pushime dhe punë gjatë natës
– Koha e punës javore është 40 orë
– Paga bazë është 19.760,00 den

Përveç kushteve të lartpërmendura, të përcaktuara me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Ndërmarrjen Publike për Rrugët Shtetërore nr. 0211513/1 të datës 29 janar 2017, numri 024102/1 i 02 prillit 2018, kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë kushtet e përgjithshme për punësimin e punëtorëve në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune.
Për aplikimin, kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:

– Dëshmi se nuk janë vendosur ndalime për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre;
– Certifikata / diploma për shkallën e përfunduar të arsimit,
– një çertifikatë shtetësie.

July 8, 2018

error: Content is protected !!
Struga Ekspres